arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

maandag 25 mrt

13:00

Ontvangst & registratie

13:50

Opening

14:00

De VS in de lead!

Dhr. Patrick Groenewegen, adviseur GGZ V&VN

Mijn  aandacht gaat uit naar authenticiteit en leiderschap bij de rolverwerving van de VS. Hoe blijf je authentiek in een nieuwe rol/veranderende situatie? Welke waarden horen bij jou. Geen belangen, maar waarden (van ‘wat wil ik hebben’ naar ‘wie wil ik zijn’).  Verder is er aandacht voor het klein (hoe krijg ik mijn plan erdoor in dat overleg, hoe krijg ik mijn collega mee) versus groot (niet alleen inzoemen in je omgeving maar ook je eigen gedrag) denken.

 

14:30

De VS en netwerkvorming

Dhr. Roland Peppel, CC Zorgadviseurs

Peppel – foto

Roland Peppel

Partner/senior adviseur CC Zorgadviseurs

15:00

Pauze

Parallelronde 1

15:15

Sessie 1.1 - Revalidatie en kanker

Dhr. dr. Goof Schep, sportarts, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven

De fitheid van patiënten bepaalt mede de capaciteit om behandelingen te doorstaan en daarbij indirect overlevingskans (1). Fitheid is sterk bepalend voor rolfunctioneren (2). Voor patiënten is rolfunctioneren één van de belangrijkste bepalers voor kwaliteit van leven.

Inmiddels is er overtuigend bewijs dat fitheid verbeterd kan worden bij kanker patiënten voor, tijdens en na behandeling met name door hoog intensieve interval en krachttraining (3,4,57). Relevante vragen die we in de workshop aan willen kaarten zijn:
-Hoe krijgen we de maximale gezondheidswinst?
-Hoe krijgen we het doelmatig ingebed in het zorgstelsel?
-Hoe krijgen we het geïndividualiseerd op maat?
-Hoe krijgen we de patiënt optimaal in zijn kracht om fit te blijven?

Schep – foto

Dr. Goof Schep

Sportarts, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven

15:15

Sessie 1.2 - Richtlijn Zingeving & Spiritualiteit: rol VS?

Dhr. prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek; bijzonder hoogleraar Zingeving & Ethiek, IKNL, Utrecht

‘Ik hoop dat deze medicijnen wel aanslaan!’ is een uitspraak van iemand met ongeneeslijke kanker. Hoe reageren we op zo’n uitspraak? Moet de hoop bijvoorbeeld realistisch zijn of zijn er nog andere manieren om naar hoop te kijken? In de workshop komen verschillende perspectieven op hoop naar voren en oefenen we met praktische gespreksvaardigheden, waarmee we ons communicatief repertoire verbreden.

Olsman – foto

Dr. Erik Olsman

Medisch eticus, onderzoeker en docent ethiek LUMC Leiden

15:15

Sessie 1.3 - Ouderen en kanker

Mevr. dr. Nienke de Glas, AIOS Interne geneeskunde, Onderzoeker in Geriatrische Oncologie, LUMC Leiden

Het draait om het Doel van de Behandeling

Oncologische behandeling heeft vaak een zo groot mogelijke kans op genezing op de langere termijn tot doel. Vanzelfsprekend voor jongere patienten, maar lang niet altijd voor ouderen. Voor oudere  patienten is het vaak vooral van belang dat zij op kortere termijn hun leven niet teveel zien veranderen en hun zelfstandigheid behouden. Ook zijn zij vaak niet bereid om voor een beperkte kans op genezing , een behandeling te ondergaan die hen nu veel klachten oplevert.

16:00

Wisseltijd

Parallelronde 2

16:15

Sessie 2.1 - Voeding en leefstijladviezen bij kanker: superfoods en vitamines

Mevr. dr. Sandra Beijer, diëtist-senior onderzoeker, IKNL, Utrecht

Over voeding bij kanker is veel te doen in de media en patiënten die kanker hebben of hebben gehad krijgen vaak goedbedoelde maar tegenstrijdige adviezen. Maar wat is er nu waar van al die berichten? Is het goed om vitamines en mineralen te slikken of om superfoods te gebruiken of moet je gewoon streven naar een gezond gewicht en veel groenten en fruit eten? Helaas doen er op dit moment nog altijd veel fabels de ronde.

Beijer – foto

Dr. Sandra Beijer

Diëtist, senior onderzoeker, IKNL, Utrecht

16:15

Sessie 2.2 - Richtlijn Zingeving & Spiritualiteit: rol VS?

Dhr. prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek; bijzonder hoogleraar Zingeving & Ethiek, IKNL, Utrecht

In oktober 2018 is de eerste evidence based IKNL-richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase uitgekomen, geautoriseerd door onder meer de V&VN. Volgens de richtlijn spelen alle beroepsgroepen een eigen rol in de zorg rond deze voor patiënten zo belangrijke dimensie van zorg. In deze bijdrage zullen we stilstaan bij de vraag welke rol de verpleegkundig specialist oncologie kan spelen en bespreken we handvatten voor hoe de richtlijn in praktijk gebracht kan worden.

Leget (klein) – foto

Prof. dr. Carlo Leget

Hoogleraar Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek; bijzonder hoogleraar Zingeving & Ethiek, IKNL, Utrecht

16:15

Sessie 2.3 - AYA

Mevr. dr. Rhodé Bijlsma, internist-oncoloog, UMC Utrecht

Het UMC Utrecht Cancer Center beoogt integrale patiëntenzorg voor alle patiënten (en naasten) met de diagnose kanker. Het aanbieden van leeftijdsspecifieke zorg aan adolescenten en jong volwassenen, die tussen de leeftijd van 18 en 35 jaar zijn gediagnosticeerd met kanker, is hier een voorbeeld van.

Wat kun je zelf als verpleegkundige doen? Waar moet je aan denken bij de zorg voor een jongvolwassene en wat zijn mogelijkheden ter ondersteuning bij het bieden van deze zorg?

Bijlsma – foto

Dr. Rhodé Bijlsma

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

16:00

Bijeenkomst Verpleegkundigen in Opleiding tot Specialist (VIOS)

17:00

Pauze

Bijeenkomsten Verpleegkundig Specialisten tumorgericht

Deze bijeenkomsten vinden gelijktijdig plaats, deelnemers kunnen zich voor 1 van de bijeenkomsten aanmelden

17:15

GE

Onderwerpen die aan bod komen:
– Zorgpad CRC toegespitst op de geriatrische patiënt volgens de nieuwe richtlijn: Niamh Hoogerbrugge,  verpleegkundig specialist,  Maasstad Ziekenhuis
– Consult op Maat, hoever ga je in de keuzes die je de patiënt geeft om zijn eigen (zorgpad) te plannen – Marisa Geukes, verpleegkundig specialist intensieve zorg-oncologie, ‘s-Hertogenbosch

Niamh Hoogerbrugge, Verpleegkundig specialist

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

17:15

Hematologie

Pro-actieve zorgplanning in de hematologie

De scheidslijn van curatie naar palliatie wordt door de toenemende behandelmogelijkheden, steeds lastiger, zeker in de hematologie. Daarnaast neemt de  levensverwachting toe  en komen we vaker te staan voor moeilijke beslissingen. Moet ik , kan ik , wil ik nog door…. . Daarom  goed om met elkaar eens  van gedachten te wisselen wat proactieve zorgplanning binnen de hematologie kan betekenen. Zonder dat we daarmee de volgende af vink lijst introduceren.  Hoe maak je onderwerpen zoals wensen van een patiënt in zijn nog resterende leven bespreekbaar? Hoe zorg je dat deze informatie voor medewerkers inzichtelijk is?  En wie mag dat zien ?  Kun je door tijdig gesprekken te voeren over wat er echt toe doet,  voorkomen dat patiënten nog in de laatste 24 uur in paniek worden ingestuurd, terwijl zij zo graag thuis hadden willen sterven ?

Tineke Smilde, Internist-oncoloog

Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

17:15

Hoofd-halstumoren

17:15

Longcarcinoom

17:15

Mammacarcinoom

17:15

Melanoom

17:15

Kinder-oncologie

17:15

Neuro-oncologie

17:15

Fase 1 Vroeg klinisch onderzoek

19:00

Buffet

dinsdag 26 mrt

07:30

Ontvangst & registratie

Casuistiekbespreking volgens klinisch redeneren

08:00

Beeldvorming

Dhr. dr. Alexander de Graeff, internist-oncoloog, consulent palliatieve zorg, UMC Utrecht; hospice-arts, Hospice Demeter, Bilthoven

In deze presentatie zal aandacht besteed worden aan casuïstiek uit de dagelijkse praktijk aan de hand van beeldvorming. Door het bekijken van nucleaire en radiologische beelden zullen we met elkaar de beeldvorming analyseren en interpreteren. Maar ook zal aan de orde komen vragen als:
Waarom wordt bepaalde beeldvorming voor bepaalde diagnostiek gebruikt? En waarom bepaalde beeldvorming juist niet.
Met welke co-morbiditeit moet rekening gehouden worden bij bepaalde onderzoeken?

de Graeff – foto

Dr. Alexander de Graeff

internist-oncoloog, consulent palliatieve zorg, UMCU Utrecht; hospice-arts, Hospice Demeter, Bilthoven

08:45

Interactieve oncologische casuïstiek uit de praktijk, interpretatie van laboratoriumafwijkingen bij kankerpatiënten

Dhr. dr. Marten Nijziel, internist-hematoloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Welke soorten anemie zijn er en hoe behandel ik die. Hoe zie ik of een icterus is op basis van stuwing, leverfalen of andere oorzaken. Welke nierfunctiestoornissen zijn relevant. Hoe interpreteer ik een hypercalciëmie en wat heb ik aan tumormarkers ? Aan de hand van dagelijkse casuïstiek uit de oncologische praktijk wordt u interactief meegenomen langs laboratoriumafwijkingen bij anemie, icterus, nierfunctiestoornissen, hypercalciëmie en tumormarkers. U leert op simpele wijze deze te analyseren en interpreteren.

Nijziel – foto

Dr. Marten Nijziel

Internist-hematoloog, Catharina Ziekenhuis Eindhoven

09:30

Pauze

10:00

Welkom en opening

Mevr. Sylvia Verhage MANP, voorzitter van het landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

Sylvia

Sylvia Verhage

voorzitter van het landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

10:15

De VS van de toekomst

Mevr. prof. dr. Marieke Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap; Chief Nursing Officer; ministerie van VWS

De gezondheidszorg is sterk in verandering. Binnen de verpleegkunde verandert het landschap door het onderscheid mbo-hbo en de discussies over generalisst versus specialist. Zorgvraag en aanbod veranderen. Verandering lijkt in algemene zin de enige constante. Wat betekenen bijvoorbeeld ontwikkelingen als Zorg op de Juiste Plek, innovatie, digitalisering, technologische ontwikkelingen en patientenparticipatie voor de functie van verpleegkundig specialist?

 

Schuurmans – foto

Prof. dr. Marieke Schuurmans

hoogleraar Verplegingswetenschap; Chief Nursing Officer; ministerie van VWS

10:45

Immunotherapie: stand van zaken

Dhr. Prof dr. Christian Blank, internist Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

11:15

Pauze

11:45

Hallmarks of Cancer

Dhr. prof. dr. Leendert Looijenga, patholoog, Erasmus MC, Rotterdam

Historische en meer recente studies gericht op het ontrafelen van het functioneren van zowel normale – als kankercellen hebben geleid tot  nieuwe inzichten in de verstoringen die plaatsgevonden hebben gedurende het proces van kwaadaardige ontaarding. Deze kennis is van grote waarde (gebleken) voor het ontwikkelen van nieuwe methoden voor zowel het kunnen diagnosticeren als behandelen van de patiënt. Hierbij is de unieke complexiteit van de kankercel tevens duidelijk geworden, unieke en zeer relevante inzichten.

Looijenga – foto

Prof. dr. Leendert Looijenga

Patholoog, Erasmus MC, Rotterdam

12:15

Seksualiteit en kanker in de spreekkamer

Dhr. prof. dr. Luca Incrocci, radiotherapeut, Erasmus MC, Rotterdam

Kanker is een chronische ziekte (geworden). Kankerpatiënten worden vaak niet geïnformeerd over de gevolgen van kanker op het seksueel functioneren. Het Erasmus MC heeft als eerste ziekenhuis in Nederland in 2000 een seksuologie spreekuur opgericht specifiek voor kankerpatiënten. Patiënten vinden het in het algemeen makkelijker naar een dergelijk spreekuur te gaan omdat het laagdrempelig is en gehouden wordt door een oncoloog die ook seksuoloog is, waardoor de kennis van de medische behandeling gecombineerd wordt met een open houding ten opzicht van seksualiteit.

Incrocci – foto

Prof. dr. Luca Incrocci

Radiotherapeut, Erasmus MC, Rotterdam

12:45

Lunch

13:45

Voorschrijven oncolytica; door wie?!

Lagerhuisdebat o.l.v. Tom van ’t Hek

Deelnemers debat:

Dhr. dr. Haiko Bloemendal, Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en internist-oncoloog Meander MC Amersfoort en lid Dagelijks Bestuur Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS)
Dhr. dr. Ferry Eskens en mevr. Mandy van Rosmalen , Internist-oncoloog en verpleegkundig specialist. Beiden werkzaam in het Erasmus MC Kanker Instituut Rotterdam
Mevr. dr. Mirjam Crul, Ziekenhuisapotheker, VU Medisch Centrum Amsterdam en bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA)
Dhr. Jaap Kappert, Beleidsmedewerker V&VN met aandachtsgebied VS en verpleegkundig specialist
Dhr. dr. Hans Pruijt, Voorzitter Oncologie Commissie en internist oncoloog-hematoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch

15:00

Pauze

Pitches masterthese MANP

15:30

Gebruik van aanvullende middelen door patiënten met gliomen. De rol van reguliere zorgverleners vanuit patiëntenperspectief

Mevr. Annemarie Verduijn, MANP, verpleegkundig specialist, Isala Zwolle

De resultaten van een onderzoek naar gebruik van aanvullende middelen (middelen die niet zijn voorgeschreven door een medisch specialist of huisarts) door patiënten met gliomen (kwaadaardige hersentumoren) worden besproken. Van de 171 respondenten gebruikt ongeveer de helft aanvullende middelen en diëten. Vitamines, anti-oxidanten, kurkuma en cannabisproducten worden het meest gebruikt. De meeste respondenten vinden dat reguliere zorgverleners (artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis) het initiatief moeten nemen om over dit onderwerp te spreken en moeten waarschuwen voor mogelijke interacties.

Verduijn – Annemarieverduijn1

Annemarie Verduijn

Verpleegkundig specialist, Isala, Zwolle

Transitiemomenten voor patiënten in de ketenzorg autologe stamceltransplantatie

Mevr. Susanne van der Linden, MANP, verpleegkundig specialist, Tergooi, Hilversum

Ontwerpproject naar de beste innovatie om de transitiemomenten voor de patiënt in de ketenzorg autologe stamceltransplantatie te optimaliseren in Tergooi en tussen Tergooi en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam

  1. van der Linden – Dorrestein¹, MSc, Dr. J-J Georges², L. Kamer, MSc³, Dr. S. Lugthart¹,
  2. Silbermann, MSc¹

¹ Tergooi, afdeling Hematologie
² University of Applied Sciences, Department of Nursing Studies, Master Advanced Nursing Practice
³ Tergooi, afdeling Vasculaire geneeskunde

Achtergrond Het behandeltraject autologe stamceltransplantatie vindt plaats in een zorgketen tussen ziekenhuis Tergooi en het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam. In deze zorgketen vinden voor de patiënt verschillende momenten van transitie plaats. Uit de eerder uitgevoerde probleemanalyse (Dorrestein, 2017) blijkt dat zorgprocessen in de zorgketen onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Dit leidt tot gevoelens van angst en onzekerheid bij de patiënt en belemmert de patiënt om de transitiemomenten goed te doorlopen.

Doel
Het doel van dit praktijkgericht onderzoek is om te inventariseren welke relevante interventies beschikbaar zijn om de zorgketen autologe stamceltransplantatie te optimaliseren zodat de patiënt zich ondersteund en veilig voelt bij het doorlopen van de transitiemomenten in het behandeltraject.

Methode
Voor dit praktijkgericht onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatief design, gericht op de inventarisatie van passende interventies rekening houdend met de wensen van patiënten en zorgverleners. Een literatuurstudie is uitgevoerd, er hebben semigestructureerde interviews plaatsgevonden met zorgverleners van het AMC en er heeft een semigestructureerd interview plaatsgevonden met vertegenwoordigers van patiëntenvereniging Hematon. Tot slot heeft een groepsinterview plaatsgevonden met betrokken zorgverleners van Tergooi.

Resultaten
Uit de geraadpleegde databronnen komen vijf interventies naar voren die de zorgketen kunnen optimaliseren. Dit zijn een zorgpad, gestructureerde en individuele patiëntenvoorlichting, een casemanager, een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier en scholing van betrokken zorgverleners.

Innovatie
De best passende interventie om de zorgketen autologe stamceltransplantatie te optimaliseren is het ontwikkelen van een transmuraal zorgpad. De andere geschikte interventies krijgen een plaats in het zorgpad.

Conclusie
Deze innovatie heeft de potentie om voor de patiënt de transitiemomenten te optimaliseren. De verwachting is dat door afstemming van multidisciplinaire zorg, de klachten van angst en onzekerheid van de patiënt zullen afnemen en de patiëntveiligheid zal toenemen. Er is een fit vanuit beide organisaties om de innovatie te ontwikkelen en te implementeren.

Pitches promovendi

Zelfbeschikking en deelname aan vroeg klinisch onderzoek

Mevr. Diane van der Biessen MANP, verpleegkundig specialist, Erasmus MC, Rotterdam

Hoop in de oncologie

Mevr. Corine Nierop MSc, verpleegkundig specialist, MC Haaglanden, Den Haag

“Patiënten geven de hoop op een lang(er) leven niet op, in tegenstelling tot wat sommige hulpverleners verwachten en patiënten buigen hun hoop niet om naar meer realistische doelen, zoals sommige hulpverleners vinden dat zou moeten.” In deze pitch zal worden ingegaan op enerzijds de betekenis van hoop die het voor onze patiënten heeft en anderzijds het spanningsveld en onbegrip die dit soms kan opleveren

VS werkzaam in de kliniek

Meerwaarde VS in de kliniek

Mevr. Annemarie Dolmans MANP, verpleegkundig specialist afdeling oncologische chirurgie GE, Catharina ziekenhuis, Eindhoven

Ik zal in mijn pitch ingaan op de meerwaarde van de VS in de kliniek. Hoe is deze functie ontstaan en verder ontwikkeld? Wat zijn mijn taken en verantwoordelijkheden? En waaruit blijkt nu de meerwaarde, gezien vanuit verschillende dimensies? Hoe nu verder naar de toekomst toe?

Dolmans_Annemarie_highres

Annemarie Dolmans-Zwartjes

Verpleegkundig specialist chirurgie, Catharina Ziekenhuis Eindhoven

VS werkzaam in de 1,5 lijn

Nurse-led clinics: haalbaar?

Joanne Klein Nagelvoort, verpleegkundig specialist AGZ , huisartsenzorg , acute zorg, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

16:15

De VS in de lead!

Mevr. Shawna Butler, entreprenurse-in-residence (verpleegkundig gastondernemer), REshape Center for Health(care) Innovation, Radboudumc, Nijmegen

17:00

Uitreiking E-poster prijs

17:10

Borrel